Επενδύσεις

Η αξιολόγηση επενδύσεων είναι μια εξαιρετικά σύνθετη διαδικασία που εμπεριέχει σημαντικό βαθμό αβεβαιότητας και ρίσκου. Για τον λόγο αυτό κάθε αξιολόγηση θα πρέπει να βασίζεται στη βαθιά κατανόηση της επιχείρησης και του περιβάλλοντός της καθώς και σε θέματα στρατηγικής που η επιχείρηση, με υποκειμενικό τρόπο, θέτει ως βάση.

Προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πλέγμα συμβουλευτικής υποστήριξης το οποίο αξιολογεί σε πραγματικό χρόνο τις υπάρχουσες και νέες επενδυτικές ευκαιρίες με τη χρήση ενός γενικευμένου μοντέλου λήψης αποφάσεων που εστιάζεται στην:


Αξιολόγηση στρατηγικής των επενδυτικών αποφάσεων της επιχείρησης: 

 • Μελέτες υπαγωγής επενδύσεων σε αναπτυξιακούς νόμους και χρηματοδοτικούς κανονισμούς – Διαχείριση έργων
 • Προετοιμασία, υποβολή, παρακολούθηση και ΕΛΕΓΧΟΣ επενδυτικών σχεδίων σε επιχορηγούμενα προγράμματα από την Ε.Ε. και την Ελλάδα
 • Εναλλακτικοί στόχοι της επένδυσης
 • Προϋπολογισμός των κεφαλαιουχικών δαπανών
 • Στρατηγική της επένδυσης
 • Διερεύνηση των μεταβλητών του οικονομικού περιβάλλοντος
 • Συνιστώσες της επενδυτικής απόφασης
 • Επισήμανση των δυνατών και αδύνατων σημείων


 Οικονομική αξιολόγηση των επενδυτικών αποφάσεων

 • Χρόνος αποπληρωμής
 • Μέτρηση απόδοσης της επένδυσης
 • Καθαρή παρούσα αξία (net present value)
 • Εσωτερική απόδοση του κεφαλαίου (internal rate of return)
 • Δείκτης αποδοτικότητας της επένδυσης