Αναδιαρθρώσεις Επιχειρήσεων

Η εταιρεία διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία στη συμβουλευτική υποστήριξη επιχειρήσεων με σκοπό την ανάπτυξη, αναβάθμιση ή αναδιάρθρωση των λειτουργιών τους, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας τους και την επίτευξη βιώσιμου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.

Σε αυτήν την κατηγορία εντάσσονται συμβουλευτικές υπηρεσίες που σχετίζονται με:

 • Μελέτες επιχειρηματικών σχεδίων (business plans)
 • Παρακολούθηση επιχειρηματικών προγραμμάτων
 • Μελέτες σκοπιμότητας Βιωσιμότητας & Χρηματοοικονομικής Αναδιάρθρωσης
 • Τεχνικοοικονομικές μελέτες
 • Ολοκληρωμένες υπηρεσίες αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων – επιχειρηματικές διαγνώσεις
 • Οργάνωση προγραμμάτων ενδοεπιχειρησιακής και διεπιχειρησιακής κατάρτισης
 • Αξιοποίηση Δυνατοτήτων Επιδοτήσεων μέσω Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
 • Αξιοποίηση Σύγχρονων Χρηματοδοτικών Εργαλείων (Leasing, Sale & Lease Back, Factoring, κ.λπ.)
 • Σύνταξη & Παρακολούθηση Ταμειακού Προγραμματισμού CASH Flow
 • Εκπόνηση τεύχους δημοπράτησης (RfP) για Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα (ΟΠΣ)
 • Βελτιστοποίηση ποιοτικών και ποσοτικών δεικτών επισκεψιμότητας του ιστότοπου
 • Διοίκηση έργων & εκπόνηση σεναρίων ελέγχου
 • Risk analysis & Risk management